Nedenfor er det en offisiell rapport som beskriver selve røntgenundersøkelsen i Sverige - godkjent av SKK. Den er verdt å lese - berner sennen var en av rasene i undersøkelsen:

Slutsatser och konsekvenser av studien
Av de genomförda analyserna framgår att sederingsrutinen är av betydelse för
resultatet vid höftledsröntgen. Preparatet Plegicil visade sig i analyserna ge lägre frekvens
av HD än övriga preparat. I praktiken innebär detta ett problem framförallt i de raser där
individer med en HD-status sämre än B inte får användas i avel. För hundar med
höftleder i gränsskiktet mellan B och C skulle då sederingsmetoden kunna bli avgörande för om individen får gå i avel eller ej. Det finns även en annan konsekvens av sederingsmetodens effekt på HD-resultatet.
Den minskade HD-frekvens som normalt följer av ett avelsprogram mot HD kan ha dolts
av att det, under de senaste tio till femton åren, skett en förskjutning i användningen av
preparat från Plegicil till de nyare preparaten Domitor och Torbugesic.
Den nya kunskap som studien medfört innebär att åtgärder bör vidtas för att
bedömningen av höftleder skall bli mer jämförbar och rättvisande. Antingen måste man
vid bedömningen av en hunds höftleder i fortsättningen ta hänsyn till vilken
sederingsrutin som använts vid röntgen eller så bör en striktare standardisering av sederingen tillämpas.
Tack vare de metoder som idag finns för att skatta avelsvärden har vi i det framtida
avelsarbetet möjlighet att få fram avelsvärden för HD, korrigerade för effekten av
sederingsrutin och andra viktiga miljöfaktorer. Vid SLU pågår för närvarande en
pilotstudie rörande avelsvärdering för HD med hjälp av sådan metodik.
Den första åtgärd som kommer att vidtas inom SKK:s organisation till följd av de
erhållna resultaten är införande av krav på att uppgift om använt preparat och dosering
vid sederingen anges på blanketten för höftledsröntgen. Detta ger möjlighet att med större
säkerhet få information om rutinerna vid sedering för en enskild hund samt förhindra att
hundar röntgas osederade. Frågan om sederingsrutiner vid höftledsröntgen kommer även
att tas upp i Nordisk Kennelunion och i den nordiska röntgenpanelen, samt i FCI:s vetenskapliga kommitté.
Förutom effekten av sederingsrutin visar analyserna på att även andra faktorer är av betydelse för resultatet vid röntgen. Hundar som var äldre vid röntgentillfället hade generellt en högre frekvens av HD än yngre hundar. För att minimera inverkan av ålderseffekten bör man i möjligaste mån standardisera det åldersintervall inom vilket hundarna röntgas.
Det som ikke sies i rapporten, er at resultatet ved bruk av nye sedeteringsrutiner kan leses direkte i den offisielle HD-statistikken - både i Sverige og Norge.

Uppsala, 2003-09-19
Rapport avseende sederingsrutiner vid höftledsröntgen
Sofia Lindberg, Birgitta Danell, Lennart Swenson,
Lars Audell, Åke Hedhammar
Inst. för husdjursgenetik, SLU, Box 7023, 750 07 Uppsala
Lars Audell Veterinär AB
Inst. för kirurgi och medicin, smådjur, SLU, Box 7037, 750 07 Uppsala


Bakgrund
Efter övergången till det nya systemet för avläsning av röntgenbilder från höftledsundersökning har från många håll uttryckts en oro för de skillnader i avläsningsresultat som uppstått. Som en möjlig orsak till förekommande skillnader har det framförts att sederingsrutinen vid undersökningstillfället varierar mellan olika kliniker.
För att få klarhet i vilka rutiner som idag tillämpas vid höftledsröntgen skickades en enkät ut till samtliga 238 kliniker i Sverige som utför officiell höftledsröntgen. Enkäten
omfattade frågor om vilka preparat och doser som används vid sedering i samband med
höftledsröntgen, i vilken utsträckning avsteg görs från huvudsaklig sederingsrutin samt
på vilket sätt bakbenen är fixerade vid bildtagningen. Svarsfrekvensen var mycket god;
209 enkäter returnerades ifyllda, vilket motsvarar 88 %.
Denna rapport är en första sammanställning av enkätsvaren och omfattar även en
preliminär analys av sederingsrutinens inverkan på resultatet vid höftledsröntgen.
Rapporten har skickats ut till samtliga röntgenkliniker för att dessa så fort som möjligt
skall få ta del av resultaten. Rapporten kommer även att redovisas för delegaterna i
kennelfullmäktige (KF) i samband med KF:s möte den 26-28 september.
Sammanställning av enkätsvaren
Preparat och doser
Av enkätsvaren framkom att den mest använda sederingsrutinen (113 kliniker)
utgjordes av en kombination av preparaten Domitor och Torbugesic, vanligen med dosen
0,1 ml/10kg av vartdera preparatet. 59 kliniker angav att de använde enbart Domitor vid
sederingen, vanligen då doserat enligt tillverkarens föreskrifter. Sedering med Plegicil
tillämpades som huvudsaklig rutin vid sju kliniker och Rompun användes vid sex av
klinikerna. Resterande 24 kliniker hade antingen angett annan sederingsrutin än någon av
de ovan nämnda (vanligen Domitor i kombination med annat preparat än Torbugesic)
eller hade i enkäten angett flera olika rutiner, men ingen uppgift om hur frekvent dessa
användes. Utifrån detta kategoriserades klinikerna i fem grupper med olika
sederingsrutiner: Domitor + Torbugesic, Domitor, Plegicil, Rompun samt Övriga.
Alternativa rutiner
En stor andel av klinikerna angav att de i 99-100 % av fallen använde sig av den
angivna rutinen. I de fall där avsteg förekom var en vanlig orsak till detta att djuret var
sövt av någon annan anledning (ofta med Propofol) och i samband med detta även
höftledsröntgades. Vid tio kliniker röntgades 5-40 % av hundarna helt osederade. Detta
skedde oftast på ägarens begäran.
Fixering av bakbenen
Hela 200 av de 209 kliniker som svarade på enkäten uppgav att de använde sig av
manuell fixering, d v s någon håller i bakbenen vid undersökningen. Endast en klinik
svarade att de använde sig av mekanisk fixering där benen fixerades med sandsäckar, rep
eller dylikt. Resterande åtta kliniker hade kryssat i båda alternativen (manuell respektive
mekanisk fixering).
Sederingsrutinens inverkan på HD-resultatet
Material
För att få en uppfattning om huruvida sederingsrutinen har någon inverkan på
resultatet av höftledsröntgen studerades röntgenresultat från hundar, av åtta olika raser,
undersökta från och med 2002-01-01 till och med 2003-03-31. De raser som ingick i
studien var berner sennenhund, boxer, golden retriever, labrador retriever,
newfoundlandshund, rottweiler, sankt bernardshund och schäfer.
Veterinärdata hämtades från Svenska Kennelklubbens (SKK) databas och bearbetades
vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Materialet omfattade HD-status, kliniknummer,
avläsare, kön, födelsedatum, röntgendatum samt notering om slappa höftleder i de fall där
sådan förekom. Informationen om vid vilken klinik en hund röntgats gjorde det möjligt
att, utifrån enkätsvaren, komplettera undersökningsresultaten med vilken sederingsrutin
som normalt använts vid respektive klinik. Eftersom det i veterinärdata inte finns någon
uppgift om vilket preparat en enskild hund sederats med, utan enbart vid vilken klinik
den undersökts, föreligger dock en risk för felklassning avseende sederingsrutin för de
hundar som röntgats vid kliniker där man angett att avsteg görs från den huvudsakliga
sederingsrutinen. För att minimera risken för att en hund hamnade i fel grupp uteslöts i
analyserna de kliniker som angett att de i mer än 10 % av fallen gjorde avsteg från den
huvudsakliga sederingsrutinen. Detta medförde att 175 kliniker av de 209 som besvarat
enkäten ingick i studien av sederingsrutinens inverkan på HD-status.
Totalt inkluderades resultat från 5941 höftledsundersökningar i analyserna.
Preliminära resultat uteslöts på grund av osäkerheten i dessa diagnoser. Till denna
kategori räknades resultat som av SKK registrerats som preliminära samt undersökningar
som genomförts på hundar som vid röntgentillfället var yngre än ett år.
Metoder
För att få en bättre överblick över materialet beräknades först frekvensen av hundar
fördelade på kön, ålder, sederingsrutin, HD-status, avläsare, ras samt fixeringsmetod.
Frekvensen av olika HD-status vid respektive sederingsrutin beräknades också, liksom
förekomsten av slappa höftleder fördelat på ras och sederingsrutin.
Eftersom även andra faktorer än sederingspreparat kan tänkas påverka frekvensen av
HD går det inte att enbart utifrån deskriptiva analyser uttala sig om vilken inverkan
sederingsrutinen har på undersökningsresultatet. För att kunna skatta effekten av
sederingsrutin måste inverkan av flera andra faktorer med inflytande över resultatet
beaktas samtidigt i en statistisk analys. I nästa steg gjordes därför variansanalyser där
effekten av olika miljöfaktorer på HD-resultatet skattades. I variansanalyser testas också
om de skattade skillnaderna är större än vad som kan förklaras av slumpen, d v s
signifikanta. De faktorer som inkluderades i analyserna var, förutom sederingspreparat,
veterinärklinik, kön, ras och ålder vid röntgen. Det undersöktes också vilken effekt
förekomsten av slappa leder hade på HD-statusen samt hur ovan nämnda miljöfaktorer
påverkade frekvensen av slappa leder.
Resultat av deskriptiva analyser
Könsfördelningen i det studerade materialet var relativt jämn med 47 % hanar och
53 % tikar. Medelåldern vid röntgen varierade mellan raserna eftersom minimiåldern för
officiell HD-diagnos för sankt bernardshund och newfoundlandshund är 18 månader och
för resterande raser 12 månader (Tabell 1).
Tabell 1. Medelålder vid röntgen för respektive ras, angivet som ålder i dagar.
Ras
Medelålder (i dager)
Berner sennenhund
511
Boxer
584
Golden retriever
521
Labrador retriever
520
Newfoundlandshund
804
Rottweiler
505
Sankt bernardshund
745
Schäfer
577


Antalet undersökningsresultat för HD för respektive ras redovisas i Tabell 2. Flest
resultat fanns för schäfer, golden retriever och labrador retriever.
Tabell 2. Frekvens av höftledsundersökningar fördelat på ras.
Ras
Antal undersøkte
Procent
Berner sennehund
417
7,0
Boxer
295
5,0
Golden retriever
1448
24,4
Labrador retriever
1374
23,1
Newfoundlandshund
118
2,0
Rotweiler
674
11,3
Sankt bernhardshund
65
1,1
Schæfer
1550
26,1


I Tabell 3 redovisas frekvensen av höftledsundersökningar fördelade på
sederingspreparat. Av tabellen framgår att Domitor i kombination med Torbugesic,
alternativt enbart Domitor, använts vid drygt 80 % av undersökningarna. Plegicil
användes vid cirka 11 % av röntgentillfällena.
Tabell 3. Frekvens av höftledsundersökningar fördelat på sederingspreparat.
Preparat
Antal undersøkte
Procent
Domitor + Torbugesic
3517
59,2
Domitor
1393
23,5
Plegicil
682
11,5
Rompun
184
3,1
Øvriga
165
2,8


Drygt 93 % av undersökningarna hade genomförts under manuell fixering vilket
medförde att antalet undersökningar där mekanisk fixering använts var för litet för att på
ett meningsfullt sätt skatta huruvida denna faktor inverkar på undersökningsresultatet.
Frekvensen av HD i det studerade materialet framgår av Tabell 4. Tabellen visar att
drygt 70 % av de höftledsundersökta hundarna var fria från HD, d v s bedömdes som A
eller B.
Tabell 4. Frekvens av undersökningar fördelat på HD-status.
HD-status
Antal undersøkte
Procent
A
2722
45,8
B
1518
25,6
C
1057
17,8
D
515
8,7
E
129
2,2


Över 90 % av röntgenbilderna hade bedömts av samma avläsare, varför effekten av
avläsare inte inkluderades i de fortsatta analyserna.
I Tabell 5 redovisas frekvensfördelningen för HD-status för respektive sederingspreparat.
Av tabellen framgår att de kliniker som angett att de använder Plegicil vid
sederingen har den högsta frekvensen av HD-fria hundar (A och B hundar).

Tabell 5. Frekvens av HD fördelat på preparat, angivet i %.
Preparat / HD-status
A
B
C
D
E
A+B
HD-belastede
Domitor + Torbugesic
45,0
24,8
18,6
9,3
2,3
69,8
30,2
Domitor
44,0
25,3
19,2
9,1
2,4
69,3
30,7
Plegicil
55,0
28,7
10,6
4,7
1,0
83,7
16,3
Rompun
42,9
24,5
20,1
10,3
2,2
67,4
32,6
Övriga
44,2
31,5
15,8
6,1
2,4
75,7
24,3


Vad gäller förekomsten av slappa leder hade totalt 477 av de 5941 hundarna i
materialet särskild notering om slappa leder. Noteringen förekom endast hos hundar med
HD, d v s med diagnosen C, D eller E. Av hundarna med diagnosen C hade 29 %
notering om slappa leder, motsvarande siffror för hundar med status D och E var 30
respektive 13 %. Hos berner sennenhund och sankt bernardshund hade hundar med HD
något högre frekvens av slappa leder än i de övriga raserna. Bland preparaten avvek
Plegicil, som uppvisade lägst frekvens av slappa leder.
Resultat av variansanalyser
Resultaten av analyserna visade på en signifikant effekt av sederingsrutin på HDresultatet.
Som de deskriptiva analyserna indikerade var det Plegicil som gav den lägsta
frekvensen av HD. Trenden var den samma i alla åtta raser, även om storleken av
effekten varierade något mellan raserna.
Förutom sederingsrutinens inverkan på HD-resultatet visade det sig också vara av
betydelse vid vilken klinik undersökningen genomförts. Analyserna visade på
signifikanta skillnader i HD-resultat även mellan kliniker som använt sig av samma
preparat vid sederingen. En möjlig förklaring till detta kan vara att klinikerna i viss mån
har olika rutiner som påverkar undersökningsresultatet, till exempel visar enkäten att
doseringen av preparat skiljer sig något mellan olika kliniker. En annan orsak kan vara att
klinikerna får in hundmaterial av olika kvalitet beroende på var de är belägna geografiskt.
Hundens ras var också av betydelse för HD-frekvensen. Detta är inte överraskande
eftersom vi redan sedan tidigare vet att frekvensen av HD varierar mellan raser.
Skillnader fanns också mellan tikar och hanhundar, men effekten av hundens kön på
HD-statusen varierade mellan de olika raserna. I de flesta raser (sankt bernardshund,
schäfer, berner sennenhund, boxer, golden retriever och labrador retriever) hade tikar
högre frekvens av HD än hanhundar, men för newfoundlandshund och rottweiler var
förhållandet det omvända med högre HD-frekvens bland hanarna. Även i tidigare studier
har man funnit att effekten av kön varierar mellan raser.
Ålder vid röntgen hade effekt på undersökningsresultatet såtillvida att frekvensen av
HD generellt ökade med ökad ålder. Storleken av ålderseffekten varierade dock mellan
raser, något som troligen kan förklaras med skillnader i storlek och tillväxttakt mellan
raserna.
Analyserna av slappa leder visar att denna faktor, som ju är en del av det som
omfattas av begreppet HD, förklarar en betydande del av variationen i HD-frekvens. I de
deskriptiva analyserna framkom att en lägre andel av de affekterade hundarna i Plegicilgruppen
hade notering om slappa leder än de som sederats med andra preparat. Dessa
skillnader kunde dock inte säkerställas statistiskt i de genomförda variansanalyserna. En
möjlig orsak till detta är den begränsade omfattningen av materialet.
Sederingsrutinens inverkan på resultat vid armbågsröntgen
Även om den aktuella enkäten avser rutiner vid höftledsröntgen är den relevant även
för resultat från röntgen av armbågsleder eftersom i princip samtliga undersökningar av
armbågsleder görs i samband med höftledsröntgen.
Liknande analyser av effekten av sederingsrutin på resultaten vid armbågsröntgen har
påbörjats. Utifrån de preliminära analyserna kan inga signifikanta skillnader mellan olika
sederingsrutiner påvisas.
Slutsatser och konsekvenser av studien
Av de genomförda analyserna framgår att sederingsrutinen är av betydelse för
resultatet vid höftledsröntgen. Preparatet Plegicil visade sig i analyserna ge lägre frekvens
av HD än övriga preparat. I praktiken innebär detta ett problem framförallt i de raser där
individer med en HD-status sämre än B inte får användas i avel. För hundar med
höftleder i gränsskiktet mellan B och C skulle då sederingsmetoden kunna bli avgörande
för om individen får gå i avel eller ej.
Det finns även en annan konsekvens av sederingsmetodens effekt på HD-resultatet.
Den minskade HD-frekvens som normalt följer av ett avelsprogram mot HD kan ha dolts
av att det, under de senaste tio till femton åren, skett en förskjutning i användningen av
preparat från Plegicil till de nyare preparaten Domitor och Torbugesic.
Den nya kunskap som studien medfört innebär att åtgärder bör vidtas för att
bedömningen av höftleder skall bli mer jämförbar och rättvisande. Antingen måste man
vid bedömningen av en hunds höftleder i fortsättningen ta hänsyn till vilken
sederingsrutin som använts vid röntgen eller så bör en striktare standardisering av
sederingen tillämpas.
Tack vare de metoder som idag finns för att skatta avelsvärden har vi i det framtida
avelsarbetet möjlighet att få fram avelsvärden för HD, korrigerade för effekten av
sederingsrutin och andra viktiga miljöfaktorer. Vid SLU pågår för närvarande en
pilotstudie rörande avelsvärdering för HD med hjälp av sådan metodik.
Den första åtgärd som kommer att vidtas inom SKK:s organisation till följd av de
erhållna resultaten är införande av krav på att uppgift om använt preparat och dosering
vid sederingen anges på blanketten för höftledsröntgen. Detta ger möjlighet att med större
säkerhet få information om rutinerna vid sedering för en enskild hund samt förhindra att
hundar röntgas osederade. Frågan om sederingsrutiner vid höftledsröntgen kommer även
att tas upp i Nordisk Kennelunion och i den nordiska röntgenpanelen, samt i FCI:s
vetenskapliga kommitté.
Förutom effekten av sederingsrutin visar analyserna på att även andra faktorer är av
betydelse för resultatet vid röntgen. Hundar som var äldre vid röntgentillfället hade
generellt en högre frekvens av HD än yngre hundar. För att minimera inverkan av
ålderseffekten bör man i möjligaste mån standardisera det åldersintervall inom vilket
hundarna röntgas.
Avslutningsvis bör det påpekas att även om de skillnader mellan sederingspreparat
som påvisats ställer till problem, för såväl hunduppfödare som veterinärkliniker, medför
ändå kunskapen om denna felkälla att vi i framtiden har möjlighet att ta hänsyn till den i
våra utvärderingar. Genom detta kan vi uppnå en säkrare värdering av höftlederna än
tidigare och därmed större möjligheter till avelsframsteg.
Tack!
Vi vill tacka alla de veterinärkliniker som så snabbt och omsorgsfullt besvarat enkäten
och därmed gjort denna studie möjlig.

Insänt av Solveig Johansson

SKK har nu genomfört omläsningen av röntgenbilder på schillerstövare som fått graderingen C. Det visade sig att hela 30% av C-hundarna ändrades till diagnosen ua! Ändringarna innebär att hd-statistiken för rasen ser bättre ut. För schillerstövare födda år 2000 hade vi före senaste listan från SKK en hd-frekvens på 38% vilken nu sjunkit till 24%.