De som har vært inne på DOGWEB har sikkert sett at NKK har lagt inn innavlsprosent. Den beregnes over 5 generasjoner og gir dog også feilmeldinger og ingen info om slektskap bakover i tid - eks. Senetta`s Sixten.
Fant på internett en metode som kanskje er greiere å forstå og som sier litt om søskenbarn og innavlsprosent på 6,25.
Slik beregner du slektskap og innavlsgrad Av Marianne Røhme (http://www.garbu.net/avlslektskap.htm)

 

Paht-metoden:

Path-metoden tar utgangspunkt i at et individ får halvparten av sine arveanlegg fra mor og halvparten fra far. Individet har derfor 50 prosent felles arveanlegg med hver av sine foreldre og er dermed 50 prosent i slekt med hver av foreldredyra. Videre vet vi fra matematikken at 50% kan skrives som 1/2-parten av en hel.

Dersom to personer er i slekt har de enten en eller flere felles aner eller de er i slekt i rett nedadstigende linje. Dette kan en også tegne opp som et diagram. I figuren har jeg tegnet opp slektskapet mellom søskenbarn. Her er "A" bestefar, "C" og "D" er bestefars sønner og "E" og "F" er søskenbarna. Legg merke til at en kun trenger å ta med leddene fra de felles anene og til det endelige avkommet. Søskenbarnas mødre er derfor ikke tegnet inn.
Videre har disse søskenbarna også en annen felles ane; nemlig bestemor. Bestemor er "B", mens de andre individene har fått samme benevnelse som over.
Når en så skal regne ut slektskapet mellom disse søskenbarna teller en antall ledd fra det ene søskenbarnet, via felles ane til det andre søskenbarnet. Like mange ganger multipliserer man (1/2) med seg selv. Når det er to felles aner, slik som her, må dette gjøres to ganger. De to tallene en kommer fram til, adderer man. Slektskapet mellom søskenbarn er derfor lik:
(1/2x1/2x1/2x1/2)+(1/2x1/2x1/2x1/2)= 1/16 + 1/16 =2/16 =0,125 = 12,5 %

Dersom man krysser to søskenbarn med hverandre vil innavlgraden hos avkommet være: (1/2) x slektskapet = (1/2)x(2/16) = 2/32 = 6,25%

På samme måte kan en regne seg fram til slektskap og innavlsgrad for en rekke parringer.

Halvsøskenparring

Beregner man for eksempel innavlsgraden på et avkom etter en halvsøskenparring, kommer man fram til at halvsøsken har enten felles mor eller far. regner man slektskapet fra den nærmeste felles ane, kommer man fram til at halvsøsken er 25% i slekt med hverandre ((1/2)x(1/2))= 1/4 (slektskapet i dette tilfellet). Innavlsgraden etter en halvsøskenparring er da (1/2) x slektskapet = 1/8 eller 12,5%

Den enes far er den andres oldefar

Et annet eksempel er hvis en krysser sammen to individer der den enes far er den andres oldefar. Regnestykket i dette eksempelet blir: (1/2) x (1/2) x (1/2) x (1/2) = (1/16) = 6,25%

Dersom den enes far er den andres bestefar vil slektskapet bli: (1/2) x (1/2) x (1/2) = (1/8) = 12,5%. Her er slektskapet mellom de to det samme som slektskapet mellom to søskenbarn. Dette selv om vi ikke vil kalle disse to individene søskenbarn slik vi er vant til å se det i menneskeverden. Det kan være mer naturlig å si at den ene er halvonkel eller -tante til den andre (ettersom de kun har en felles ane).

Når felles ane er innavlet

Når felles ane fra før er innavlet, øker slektskapet mellom individene. I slike tilfeller må en også ta med i beregningen den økte slektskapen den felles anen har med seg selv (innavlsgraden). Slektskapet mellom de to individene må da multipliseres med (1+felles anes innavlsgrad). Dersom far og bestefar i eksempelet i avsnittet over er et resultat etter en halvsøskenparring, vil da slektskapet mellom de to individene være: (1/8) x (1+(1/8)) = (1/8) x (9/8) = 9/64 = 14,06% isteden for 12,5%